مدیران در گذر زمان

مدیران شرکت سرمایه گذاری یازمان بیمه خدمات درمانی ,مدیران

مدیران شرکت سرمایه گذاری در گذر زمان

علی خان احمدی

علی پاینده نجف آبادی

مهندس ابراهیم مهبد

دکتر محمود مصدق

دکتر حسین بانک

سال 78

سال 79 لغایت 82

سال 83 لغایت 84

سال 85 لغایت 86

سال 87 لغایت 89

دکترکامبیز اندایش

جمال زنگیشه

نورالدین رحیمی

مهندس سعید عطایی پور

سال 90لغایت 91

سال 92 لغایت 93

سال 94

سال 95 تا کنون