مدیرعامل

مدیرعامل,عضو هیات مدیره

مدیرعامل مهندس سعید عطائی پورو عضو هیات مدیره

                                                            

                 مهندس سعید عطایی پور

               مدیرعامل وعضوهیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی

                                                     

مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ایمیل :  s.ataeipoor@icmsio.ir

تلفن مستقیم :  5-22909622

رزومه

 

دیدگاه خود را بیان کنید