مدیران و اعضاء هیات مدیره

مدیران,رئیس هیات مدیره,نایب رئیس هیات مدیره,عضو هیات مدیره,مدیرعامل

شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران

 

 

ردیف

نام و  نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تصویر

1

دکتر ایرج عبدی

رئیس هیات مدیره

دکتری پزشک عمومی

2

مهندس سعید عطایی پور

مدیرعامل وعضوهیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

3

علیرضا قیطاسی

عضو هیات مدیره

دکترای مدیریت کسب و کار

4

صادق ادیبی

عضو هیات مدیره

 

فوق لیسانس مدیریت دولتی
گرایش مالی

5

 منوچهر گل لاله عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت