مدیران و اعضاء هیات مدیره

مدیران,رئیس هیات مدیره,نایب رئیس هیات مدیره,عضو هیات مدیره,مدیرعامل

شرکت سرمایه گذاری,sarmayegozari samen bimeh ,سازمان بیمه سلامت ایران

 

 

ردیف

نام و  نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تصویر

1

دکتر ایرج عبدی

رئیس هیات مدیره

دکتری پزشک عمومی

2

مهندس سعید عطایی پور

مدیرعامل وعضوهیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

3

 دکتر علیرضا قیطاسی

عضو هیات مدیره

دکترای مدیریت کسب و کار

4

دکتر اسماعیل عباسی

عضو هیات مدیره

 

دکترای حقوق

 

5

عزت اله زارعی هنزکی عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد